هنگام شب حالت تاریک را فعال کنید و تا چشم هاتون کمتر اذیت بشه :)

اگر با حالت تاریک حال نمیکتی , برگرد به حالت روشن :)

هنگام شب حالت تاریک را فعال کنید و تا چشم هاتون کمتر اذیت بشه :)

اگر با حالت تاریک حال نمیکتی , برگرد به حالت روشن :)

Back to Top